a   d   G   q

in the vault of the mind
lies all the chains of bondage
as well as the keys to freedom
"Arrange whatever pieces come your way."

Virginia Woolf

"The soft lines of these hills and the hand of evening on this troubled heart teach me much more. I have returned to my beginning."

Albert Camus, The Myth of Sisyphus


Λ̷̄̈́̌ͨ͜ ̷̧̨ͭͥ͌ͣ͐͟Σ̈͊́̚͞҉̢́ ̵̵̢̨̅͆̆̐͊̌ͪ͂̑́̇̋̈́͗S̵̵̨͌̒ͩͦ͊̑́ ͊ͥ̊̓ͪ͗̿̚҉̛͞Т̛̓̆̊͒̌͡҉̨̀ ̶̨̅̎ͯ̒͂̈͐͂̌̿ͤ̒̃ͦͣ́̉ͪ̀̚Η̶̡̒ͬͧ̔̊̎̅ͬͥ͐̀̚̚͢ ͥ̆͐ͦ̏̊̐̓̄ͨ̈́̚͞҉҉̕Σ͐ͭͦ̀̐̓͐̿͑̚͠ ͆ͫ̚̚͟͏̴̕Т̛̃ͣ̐͊ͩͮͬ̂ͪ̒̍͊̓̓̀ ̢̓̐͆͑͆͆͋̃͐ͨ̅ͧ̋͊̿̚̚͝Ι̽̾̓̾͗̅͊ͪ̓̃̄͗͏̴ ̴̛̆̊͆͒̔̂̉̈̋̔С̢͌ͩ̍͑ͩ̊͂͒͛͡͏̛
Λ̷̄̈́̌ͨ͜ ̷̧̨ͭͥ͌ͣ͐͟Σ̈͊́̚͞҉̢́ ̵̵̢̨̅͆̆̐͊̌ͪ͂̑́̇̋̈́͗S̵̵̨͌̒ͩͦ͊̑́ ͊ͥ̊̓ͪ͗̿̚҉̛͞Т̛̓̆̊͒̌͡҉̨̀ ̶̨̅̎ͯ̒͂̈͐͂̌̿ͤ̒̃ͦͣ́̉ͪ̀̚Η̶̡̒ͬͧ̔̊̎̅ͬͥ͐̀̚̚͢ ͥ̆͐ͦ̏̊̐̓̄ͨ̈́̚͞҉҉̕Σ͐ͭͦ̀̐̓͐̿͑̚͠ ͆ͫ̚̚͟͏̴̕Т̛̃ͣ̐͊ͩͮͬ̂ͪ̒̍͊̓̓̀ ̢̓̐͆͑͆͆͋̃͐ͨ̅ͧ̋͊̿̚̚͝Ι̽̾̓̾͗̅͊ͪ̓̃̄͗͏̴ ̴̛̆̊͆͒̔̂̉̈̋̔С̢͌ͩ̍͑ͩ̊͂͒͛͡͏̛

Grand Theft Auto 2 intro music, 1999

"I luxuriate more in a whole day alone; a day of easy natural poses; slipping tranquilly off into the deep water of my own thoughts, navigating the underworld."

Virginia Woolf, Diary Entry, 18 June 1926

1968

1968

the-little-brother: Hey, I was wondering if you'd please link me to your mac N cheese recipes please! I'd really appreciate it

vegan-yums:

here's some c:

GROOVE ARMADA & GRAM’MA FUNK / I SEE YOU BABY

own the single. my favorite mix (full vocal) off it isn’t on the web.

Brian Eno - Windows 95 Sound x23 (slowed)

LBN